Karolinska Development AB offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Spread the love

newsdesk@globenewswire.com (NewsDesk)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Karolinska Development AB offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 10 december 2021 och där teckningsperioden löpte ut den 2 februari 2022 (”Företrädesemissionen”) i Karolinska Development AB (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”), visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 77 procent.

Det preliminära resultatet visar att 91 438 102 aktier, motsvarande cirka 74,5 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 974 083 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,4 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 76,9 procent.

Karolinska Development kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 378 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån. Genom Företrädesemissionen kommer Karolinska Developments aktiekapital att öka med 944 122 kronor från 1 756 654 kronor till 2 700 776 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 94 412 185. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Karolinska Development totalt uppgå till 270 077 594.

“Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd samt hälsa nya aktieägare varmt välkomna, däribland Swedbank Robur Microcap fond och Nyenburgh Holding. Emissionen ger en kraftig förstärkning av Bolagets balansräkning samtidigt som den möjliggör för att fortsätta investera och utveckla befintliga portföljbolag likväl som investeringar i nya attraktiva bolag”. kommenterar Viktor Drvota, VD för Karolinska Development.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 14 januari 2022. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 7 februari 2022. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Slutgiltigt utfall beräknas offentliggöras den 7 februari 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Karolinska Development i samband med nyemissionen och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, VD Karolinska Development
E-post: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karolinska Development AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022, kl. 14:00.

Kort om Karolinska Development AB

Karolinska Development är ett investmentbolag som erbjuder investerare en möjlighet att ta del av värdeutvecklingen i ett antal nordiska life science-bolag. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och investerar för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade kommersiella produkter, som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karolinska Development. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “qualified investors” i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “investment professionals” i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften“); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bilaga

  • Preliminärt emissionsutfall – KD

Translate »

Karolinska Development AB offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

by Off Site Reports time to read: 6 min
0